Avenue Herrmann-Debroux 17-19, 1160 Bruxelles info +32 (0)490 11 17 70

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Voorwerp

De voorliggende algemene voorwaarden maken integraal deel uit van onze offertes en van elk contract voor busvervoer dat met ons bedrijf wordt afgesloten. De klant die een bestelling plaatst bij Hermès Lines aanvaardt hierdoor onvoorwaardelijke en zonder voorbehoud, de voorliggende algemene voorwaarden. Alle andere algemene voorwaarden of clausules worden verworpen.
Hermès Lines behoudt zich het recht voor zijn algemene voorwaarden te wijzigen, op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing.

Artikel 2 – Prijs

Tenzij anders vermeld in de offerte, omvat de prijs van het transport de vaste kosten met betrekking tot het vervoer van personen (chauffeur, voortuig en tol). Naar gelang de offerte, zullen de variabele kosten (parking, logies voor de chauffeur) aan kostprijs worden doorgerekend of rechtstreeks betaald worden door de klant.
Tenzij anders en schriftelijk bepaald blijven onze offertes 30 dagen geldig, te rekenen vanaf de datum van uitgifte.

Artikel 3 – Betaling

3.1. Geen enkele prestatie zal geleverd worden als het volledige bedrag van het vervoer niet betaald is.
3.2. Een voorschot van minimum 30% van de prijs van het vervoer kan zonder enige verantwoording gevraagd worden bij de bestelling. Het saldo moet betaald worden binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur.
3.3. Behoudens anders en schriftelijk en expliciet overeengekomen tussen beide partijen, zijn onze facturen betaalbaar in onze maatschappelijke zetel, ten laatste 30 dagen na hun verzending.
3.4. Op elke niet-betaalde factuur op vervaldatum wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest geheven van 12%. Bovendien zal elke niet-betaalde factuur op vervaldatum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met een forfaitaire en niet te verlagen schadevergoeding van 15% van het openstaande bedrag, onverminderd de reële geleden schade, met een minimum van 50,-€ per factuur.
3.5. Bij niet-betaling, voor om het even welke reden, van onze facturen op hun vervaldatum, van hun interesten en hun boete, behoudt Hermès Lines zich het recht voor, alle lopende bestellingen te ontbinden/annuleren en dit zonder dat de klant een schadevergoeding kan eisen, ten welke titel dan ook.

Artikel 4 – Annulering

4.1. Wanneer de klant het contract ontbindt voor het vertrek, moet hij Hermès Line hier onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte stellen.
In geval van annulering van de bestelling, door de klant, op minder dan 8 dagen voor de vertrekdatum, zal een forfaitaire schadevergoeding gevraagd worden, gelijk aan 30% van de totale reissom.
4.2. In geval van annulering door Hermès Lines omwille van redenen die niet aan de klant kunnen worden toegeschreven, heeft de klant recht op de terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid van Hermès Lines

Hermès Lines bvba kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de onderbreking van de reis en/of vertragingen door overmacht (bv. ongelukken, stakingen, mist, sneeuw, overstromingen, wegenwerken, …). Deze opsomming is indicatief, niet exhaustief.
Eventuele bijkomende kosten voor vervoer of verblijf voortvloeiend uit een onderbreking en/of vertraging door overmacht zijn ten laste van de klant.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid van de klant

6.1. De klant is gehouden zich voor het vertrek aan te bieden op de plaats en uur van afspraak zoals voorzien in het contract. Indien de klant zich niet aanbiedt op de plaats en uur van afspraak zoals voorzien in het contract, moet Hermès Lines noch de reeds betaalde sommen terugbetalen, noch voorzien in een gelijkaardige verplaatsing.
6.2. De passagiers zijn gehouden de veiligheidsrichtlijnen, de regels van elementaire beleefdheid en de instructies van de chauffeur aan boord te respecteren.
6.3. De chauffeur staat onder gezag van Hermès Lines bvba.
6.4. De reisroute wordt bepaald door Hermès Lines bvba, behoudens speciale eisen van de klant, expliciet door hem aangegeven, en waarvan het zijn verantwoordelijkheid is die aan Hermès Lines bvba te communiceren voor het begin van de uitvoering van het vervoerscontract.
6.5. Als de instructies van de chauffeur aan boord niet nageleefd worden door de passagiers of als het gedrag of de nalatigheid van een/enkele passagier(s) naar zijn mening een gevaar vormen voor de veiligheid van de andere passagiers en/of van de chauffeur en/of materiële schade aan het/de voertuig(en) met zich meebrengt, behoudt de chauffeur zich het recht voor om, onder gezag van Hermès Lines bvba, het traject onmiddellijk te onderbreken voor de duur die hij noodzakelijk acht en eventueel terug te keren naar het vertrekpunt.
De klant zal hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk zijn voor elke schade..

Artikel 7 – Klachten

7.1. Elke klacht met betrekking tot de uitvoering van onze prestaties moet per aangetekend schrijven gericht worden aan het adres van onze maatschappelijke zetel, ten laatste 8 dagen na de uitvoering van het vervoerscontract.
7.2. Klachten met betrekking tot onze facturen moeten doorgegeven worden aan Hermès Lines bvba, per aangetekend schrijven, ten laatste 8 dagen na de verzendingdatum van de factuur.
7.3. De formulering van een klacht verleent de klant in geen enkel geval het recht op opschorting van zijn verplichting te betalen. Als de klacht ontvankelijk en gegrond blijkt, zal een creditnota worden opgesteld.

Artikel 8 – Bagage

8.1. Hermès Lines is aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van bagage (en/of reisartikelen) die zich in de voertuigen of de bagageruimtes van het/de voertuig(en) bevinden, tenzij kan aangetoond worden dat de schade, het verlies of de diefstal te wijten is aan een externe oorzaak die niet toegeschreven kan worden aan Hermès Lines bvba of dat deze laatste alle noodzakelijke maatregelen heeft genomen om de schade aan bagage (en/of reisartikelen) te voorkomen. De aansprakelijkheid van Hermès Lines bvba is evenwel beperkt tot 250 €/bagagestuk en 500 €/persoon.
8.2. Schade (bv. krassen) ten gevolge van het in- en/of uitladen zijn hiervan altijd uitgesloten en zijn niet de verantwoordelijkheid van Hermès Lines bvba.
8.3. Hermès Lines bvba is niet aansprakelijk in geval van schade, verlies of diefstal van handbagage.

Artikel 9 – Bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten, afgesloten met onze vennootschap en bepaald door voorliggende algemene voorwaarden. Bij geschillen, van welke aard ook, zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Hermès Lines bvba bevoegd.

Share This